Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn
What is Reliable Public Benefit Organization?

Značka spolehlivosti je zárukou pro dárce i veřejnost, že veřejně prospěšná organizace řádně a transparentně hospodaří se svěřenými prostředky a má přiměřené provozní náklady. Značka spolehlivosti tak plní roli samoregulačního nástroje, který v českém neziskovém sektoru doposud chyběl. Správcem značky je Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR).

 

Značka spolehlivosti v číslech

 

Počet držitelů

V současné době má Značku spolehlivosti 22 veřejně prospěšných organizací, toto číslo se průběžně zvyšuje.

Držitelé Značky pracují efektivně

Veřejně prospěšné organizace, které mají Značku spolehlivosti, vynakládají na vlastní správu a fundraising průměrně jen 24 % všech nákladů.

 

Držitelé značky mají důvěru dárců

Držitelé značky získávají každý rok více prostředků ze soukromých zdrojů.

Meziroční nárůsty v procentech. Na grafu je patrné, že největší nárůsty nastávají v prvních letech po získání značky.


Značka spolehlivosti se vyplatí!

Veřejně prospěšná organizace, která získá Značku spolehlivosti, se stává:

  • důvěryhodnějším partnerem pro mecenáše, firemní, individuální i veřejné dárce
  • atraktivnějším zaměstnavatelem
  • serióznějším partnerem pro dodavatele
  • zajímavějším objektem pro média

Usnadní rozhodování dárcům!

Spolehlivá veřejně prospěšná organizace je každoročně prověřována, zda:

  • adekvátně hospodaří s darovanými prostředky
  • pracuje na svém dalším rozvoji
  • váží si svých dárců
  • odpovědně naplňuje svoje poslání

logo Spolehlivá
Na jaře roku 2015 se Značka spolehlivosti stala součástí Programu Česká kvalita, čímž potvrdila, že splňuje nejpřísnější kritéria nezávislosti a objektivity.

 

 

Mezinárodní spolupráce

ICFO

ICFO_ ogoV říjnu 2013 jsme se, jako vůbec první zástupce ze zemí někdejšího východního bloku, stali členy International Committee on Fundraising Organizations (ICFO). Tato mezinárodní asociace je již od roku 1958 správcem značek spolehlivosti z celého světa.

Posláním ICFO je poskytnout dárcům informace o tom, že neziskové organizace hospodaří se svěřenými prostředky transparentně a adekvátně je využívají k naplňování svého veřejně prospěšného poslání. V současné době ICFO sdružuje 21 značek z 20 zemí.

 

Průběh hodnocení

Hodnocení spolehlivosti je proces založený na unikátní metodice, kterou vytvořila Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR). Celkem lze hodnocení rozdělit do tří fází:

1. Vstupní analýza

Hodnotitelé nejprve posoudí, zda hodnocená organizace splňuje základní kritéria pro udělení Značky spolehlivosti. Cílem tohoto předběžného posouzení je vyloučit hned na počátku takové uchazeče, u kterých je zřejmé, že by jim Značka spolehlivosti nemohla být udělena. Nemusí pak podstupovat další časově náročné a nákladné hodnocení. Zároveň je hodnotitelé upozorní, na co je třeba se zaměřit, aby se mohli o Značku spolehlivosti ucházet v budoucnu.

2. Podrobné hodnocení

Veřejně prospěšná organizace vyplní dotazník, ke kterému připojí požadované materiály. S těmito podklady pracují hodnotitelé, kteří mají možnost si kdykoli vyžádat jejich doplnění či upřesnění. Hodnocení se týká celkem pěti oblastí, kterými jsou:

 poslání, cíle a hodnoty

 správa, řízení a vnitřní kontrola

 fundraising a vztahy s veřejností

 finanční řízení a hospodaření

 transparentnost vůči veřejnosti

Pro každou oblast hodnotitelé vypracují dílčí závěry a doporučení, z nichž nakonec rezultuje stanovisko k udělení či neudělení Značky spolehlivosti. Organizace je tak hodnocena skutečně komplexně, jako jeden celek.

3. Posouzení radou pro hodnocení spolehlivosti

Na základě podrobné zprávy a doporučení hodnotitele rozhodne o udělení či neudělení Značky spolehlivosti Rada složená z nezávislých odborníků. Objektivitu rozhodnutí rady zaručuje, že jejími členy jsou osobnosti z různých oborů, které mají vztah k neziskovému sektoru.

Složení Rady pro hodnocení spolehlivosti

Značka spolehlivosti je udělována na dobu tří let. V každém roce znovu prověřujeme, zda organizace stále splňuje podmínky držení značky. Po uplynutí tří let organizace prochází znovu kompletním hodnocením. Hodnocení provádějí zkušení hodnotitelé, kteří již řadu let působí v neziskovém sektoru. O samotném udělení nebo neudělení značky pak na základě jejich doporučení rozhoduje rada složená z nezávislých odborníků.

Metodiky a další dokumenty

Smlouva o hodnocení spolehlivosti
Pravidla Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Formuláře

Žádost o Hodnocení spolehlivosti
Formulář Hodnocení spolehlivosti
Tabulka členění nákladů

Formulář ověření Značky spolehlivosti (pro držitele)

Metodiky a návody

Metodika Hodnocení spolehlivosti pro žadatele
Metodika pro členění nákladů

Standardy pro jednotlivé oblasti

Standardy zpracování výročních zpráv držitelů značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace
Standardy etického fundraisingu pro Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

_

Poplatky (ceník)

Proces hodnocení je zpoplatněn podle platného ceníku.

V případě, že již teď má vaše organizace zájem získat Značku spolehlivosti, kontaktujte Moniku Jindrovou,  jindrova@avpo.cz 724 173 217.

Rada pro hodnocení spolehlivosti

Rada je nejvyšším orgánem, který rozhoduje o udělení či neudělení značky a případně i o jejím odebrání, pokud se organizace hrubě prohřeší proti stanoveným pravidlům nebo přestane splňovat standardy pro udělení značky. Rada je na AVPO ČR zcela nezávislá. Objektivitu jejího rozhodování dále zajišťuje, že jsou jejími členy osobnosti z různého prostředí. Zasedají v ní zástupci akademické sféry, státní správy, neziskového i podnikatelského sektoru či médií. Nezbytným kritériem pro členství v radě je dlouhodobý zájem o problematiku neziskových organizací a angažovanost v neziskové sféře.

Pavel Bachmann

BachmannPavel Bachmann je docentem katedry managementu Univerzity Hradec Králové, kde působí od roku 2004. Dlouhodobě se zabývá transparentností neziskových organizací, v těchto organizacích v průběhu své životní dráhy také několik let pracoval. Publikoval více než 50 odborných článků zveřejněných na domácích a zahraničních konferencích či v impaktovaných vědeckých časopisech. Je autorem nebo spoluautorem více než 10 knižních monografií, v roce 2011 vydalo hradecké nakladatelství Gaudeamus jeho knihu Management neziskové organizace. Pedagogicky se orientuje nejen na transparentnost neziskových organizací, ale také na management obecně. Aktuálně je členem pracovní skupiny Rady vlády pro nestátní neziskové organizace podílející se na tvorbě politiky státu vůči neziskovým organizacím. V minulosti pracoval také jako recenzent několika impaktovaných vědeckých časopisů či jako člen hodnotících komisí Evropského sociálního fondu či Fondu pro nestátní neziskové organizace.

Petr Boukal

BoukalIng. Petr Boukal, PhD. je od roku 1993 odborným asistentem katedry podnikové ekonomiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Zaměřuje se na problematiku ekonomiky organizací, v roce 1998 obhájil doktorskou práci na téma Kapitálová struktura podniku a možnosti její optimalizace. Více než 10 let se dále profesně zabývá ekonomikou a řízením nestátních neziskových organizací. Je garantem vedlejší specializace Fundraising a samostatných předmětů se zaměřením na NNO. Vede bakalářské i diplomové práce a účastní se výzkumné činnosti. Je autorem knihy Fundraising, vysokoškolské učebnice Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe) a autorem odborných článků na toto téma v českých i zahraničních časopisech. V tomto kontextu spolupracuje s různými neziskovými organizacemi.

Daniela Brůhová

BruhovaDaniela Brůhová pracuje v Českém rozhlase na stanici Dvojka jako slovesný dramaturg a moderátor. Vystudovala pedagogiku a teologii. Dlouhodobě se věnuje problematice neziskových organizací a problematice občanské společnosti. Za své dokumentární pořady v Českém rozhlase, reportáže a rozhlasové vstupy obdržela různé ceny, například Cenu Fóra dárců pro novináře, za dlouhodobý přínos k rozvoji filantropie v ČR. Za rozhlasový pořad Paprsky naděje byla několikrát oceněna Vládním výborem pro zdravotně postižené, jemuž předsedá předseda vlády ČR ocenění dostala i od Výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové. Mimoto napsala knihu rozhovorů s herečkou, někdejší poslankyní a kandidátkou na prezidentku Táňou Fischerovou s názvem Nežít jen pro sebe. Také spolupracuje s Českou televizí.


Hana Frištenská

Fristenska_HanaJUDr. Hana Frištenská je vzděláním právnička. Mezi lety 1977 a 1991 pracovala jako kurátorka a metodička práce s Romy v Praze. Po roce 1989 působila na nově vzniklém oddělení lidských práv Úřadu vlády ČSFR a od 1993 zastávala funkci ředitelky sekretariátu Rady pro národnosti vlády ČR. V letech 1996 až 2005 vykonávala pozici vedoucí sekretariátu Rady vlády ČR pro nestátní neziskové organizace (RVNNO). V letech 2005 až 2009 pracovala jako zástupkyně ředitelky Nadace rozvoje občanské společnosti. Od roku 2010 opět pracovala jako vedoucí sekretariátu RVNNO až do svého odchodu do důchodu v roce 2019. Je členkou statutárních orgánů několika neziskových organizací.

Oldřich Haičman

HaicmanOldřich Haičman pracuje jako manažer v neziskovém sektoru již 22 let. Z původní profese projektanta ropných rafinérii přijal výzvu vybudovat Charitu brněnské diecéze poskytující sociální služby a zdravotní péči. Na počátku charitního díla vedl 4 zaměstnance, dnes reprezentuje organizaci, která zaměstnává 1 200 pracovníků, spolupracuje s 12 000 dobrovolníky a ročně pomáhá více než 50 000 potřebných prostřednictvím 120 služeb s ročním rozpočtem 450 mil. Kč. Sedm let vedl také celostátní střešní organizaci Charita ČR. Své znalosti získal díky magisterskému studiu sociální politiky a sociální práce na Univerzitě Hradec Králové (specializace komunikace v psychologii řízení, lidský faktor v procesu řízení), dále dlouhodobému kurzu Manažeři pro třetí tisíciletí (Agnes o.s.) a workshopům koučingu, leadearshipu, týmové spolupráce, facilitace, mediace (ICN nynější Neziskovky.cz, Motiv P, Oddělení vzdělávání DCHB). Díky absolvování půlročního lektorského kurzu se také může dělit s ostatními o zkušenosti s managementem v sociálních službách a v sociální praxi.

Simona Kaňoková

KanokovaSimona Kaňoková pracuje od roku 1995 v ČEZ, a. s., kde kromě strategické komunikace působila i v oblasti organizace a řízení. Ve společnosti se od roku 2006 koncepčně věnuje firemní společenské odpovědnosti, osvětě, vybraným projektům a spolupráci s neziskovým sektorem. V roce 2008 zavedla a dodnes řídí projekt firemního dobrovolnictví Čas pro dobrou věc. Jednotlivé dobrovolnické akce zmíněného projektu se každý rok konají ve všech regionech ČR ve více než 60 veřejně prospěšných organizacích. Od roku 2009 se angažuje při firemní povodňové pomoci organizačně i v terénu. Od jejího založení v roce 2011 je členkou skupiny Dobrovolnictví při mimořádných událostech a krizových stavech při Ministerstvu vnitra ČR. V rámci své činnosti se podílí na přípravě odborných konferencí a informačních materiálů. Dobrovolnictvím se zabývá i mimo svoji pracovní činnost.

Karolína Kříženecká

KrizeneckaKarolína Kříženecká pracuje od února 2014 jako vedoucí útvaru Komunikace společnosti HOCHTIEF CZ. V nové pozici má na starosti vytvoření uceleného konceptu interní a externí komunikace společnosti, včetně nastavení aktivit v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Předtím působila téměř jedenáct let ve společnosti Siemens, kde se podílela na vytvoření a zavedení koncepce udržitelného rozvoje pro centrálu i regiony. Systematický a dlouhodobý přístup k tématu odpovědného podnikání, který pomáhala prosadit, byl oceněn nezávislými odborníky a vynesl společnosti Siemens ocenění TOP odpovědná firma roku 2013. Téma společenské odpovědnosti bylo ve společnosti Siemens stěžejní i v interní komunikaci. Za projekt Ambasadoři CSR získala společnost hlavní cenu Institutu interní komunikace pro Českou republiku a Slovensko, z dalších ocenění získala například značku Společnost přátelská rodině. Dále se Karolína Kříženecká věnuje mentoringu neziskových organizací, zejména v oblasti komunikace a vyhledávání fundraisingových příležitostí, přednáší o společenské odpovědnosti na VŠE v Praze, je členkou poroty soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou kampaň neziskových organizací Žihadlo roku a také členkou dozorčí rady neziskové organizace Dobrá rodina. Pravidelně finančně přispívá na fundraisingové projekty neziskových organizací jako jsou dražby, divadelní představení, bazary, charitativní workshopy apod.

Gabriela Lachoutová

LachoutovaGabriela Lachoutová působí v představenstvu J&T Finance Group od roku 2009. Jako výkonná ředitelka odpovědná za Family Office se věnuje hlavně VIP klientům. Je také spoluzakladatelkou a předsedkyní správní rady Nadačního fondu J&T a Nadácie J&T, které se zaměřují zejména na pomoc dětem formou podpory náhradní rodinné péče, pomoc rodinám v nouzi a lidem s hendikepem.  Počátek její kariéry ve skupině J&T se datuje od roku 1999. První zkušenosti získala jako asistentka ředitele J&T Asset management a privátní bankéřka. Později se vypracovala na ředitelku odboru Privátní bankovnictví. V roce 2006 zasedla do řídícího výboru Privátního bankovnictví a roku 2013 založila divizi Family Office.

Miroslava Nebuželská

NebuzelskaMiroslava Nebuželská je auditorem, členem Komory auditorů ČR, účetním expertem, držitelem certifikace CISA a členem ISACA. V neziskovém sektoru působí od roku 2004 jako auditor a poradce. Od roku 2010 se věnuje též lektorské a publikační činnosti zaměřené na vzdělávání zástupců nestátních neziskových organizací v oblasti účetnictví, daní a ekonomického a finančního řízení. Aktivně spolupracuje s mnoha druhy nestátních neziskových organizací a podílí se též na tvorbě metodik pro oblast účetnictví a daní. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, specializace Informační technologie a Účetnictví a finanční řízení podniku, doplněnou semestrálním studiem na University of Stirling ve Velké Británii. Od roku 1998 do roku 2004 pracovala ve společnosti Procter & Gamble a od roku 2004 se věnuje auditorské a poradenské činnosti v oboru účetnictví a daní ve firmě 22HLAV s.r.o.

Marek Svatoš

Svatoš Marek_greyscaleMarek Svatoš je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončil v roce 2005. V letech 2007 až 2014 působil na legislativním odboru Ministerstva spravedlnosti České republiky, kde se podílel na přípravě právních předpisů rekodifikace soukromého práva, zejména nového občanského zákoníku a navazující legislativy. Během roku 2012 až 2014 spolupracoval se zástupci významných asociací veřejně prospěšných organizací na přípravě návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Od července 2014 působí na odboru vládní legislativy Úřadu vlády České republiky.

Napsat komentář

Podporovatelé

 

Partneři:


blesk-logo-znacka   nadace  Logo_VOSP_2011_BW kfkffk logo-1  chytilova2

 

 

Značka spolehlivosti je partnerem:

giving-tuesday-spolehliva-web