Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn
What is Reliable Public Benefit Organization?

Značka spolehlivosti je zárukou pro dárce i veřejnost, že veřejně prospěšná organizace řádně a transparentně hospodaří se svěřenými prostředky a má přiměřené provozní náklady. Značka spolehlivosti tak plní roli samoregulačního nástroje, který v českém neziskovém sektoru doposud chyběl. Správcem značky je Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR).

 

Značka spolehlivosti v číslech

 

Počet držitelů

V současné době má Značku spolehlivosti 22 veřejně prospěšných organizací, toto číslo se průběžně zvyšuje.

Držitelé Značky pracují efektivně

Veřejně prospěšné organizace, které mají Značku spolehlivosti, vynakládají na vlastní správu a fundraising průměrně jen 24 % všech nákladů.

 

Držitelé značky mají důvěru dárců

Držitelé značky získávají každý rok více prostředků ze soukromých zdrojů.

Meziroční nárůsty v procentech. Na grafu je patrné, že největší nárůsty nastávají v prvních letech po získání značky.


Značka spolehlivosti se vyplatí!

Veřejně prospěšná organizace, která získá Značku spolehlivosti, se stává:

  • důvěryhodnějším partnerem pro mecenáše, firemní, individuální i veřejné dárce
  • atraktivnějším zaměstnavatelem
  • serióznějším partnerem pro dodavatele
  • zajímavějším objektem pro média

Usnadní rozhodování dárcům!

Spolehlivá veřejně prospěšná organizace je každoročně prověřována, zda:

  • adekvátně hospodaří s darovanými prostředky
  • pracuje na svém dalším rozvoji
  • váží si svých dárců
  • odpovědně naplňuje svoje poslání

logo Spolehlivá
Na jaře roku 2015 se Značka spolehlivosti stala součástí Programu Česká kvalita, čímž potvrdila, že splňuje nejpřísnější kritéria nezávislosti a objektivity.

 

 

Mezinárodní spolupráce

ICFO

ICFO_ ogoV říjnu 2013 jsme se, jako vůbec první zástupce ze zemí někdejšího východního bloku, stali členy International Committee on Fundraising Organizations (ICFO). Tato mezinárodní asociace je již od roku 1958 správcem značek spolehlivosti z celého světa.

Posláním ICFO je poskytnout dárcům informace o tom, že neziskové organizace hospodaří se svěřenými prostředky transparentně a adekvátně je využívají k naplňování svého veřejně prospěšného poslání. V současné době ICFO sdružuje 21 značek z 20 zemí.

 

Průběh hodnocení

Hodnocení spolehlivosti je proces založený na unikátní metodice, kterou vytvořila Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR). Celkem lze hodnocení rozdělit do tří fází:

1. Vstupní analýza

Hodnotitelé nejprve posoudí, zda hodnocená organizace splňuje základní kritéria pro udělení Značky spolehlivosti. Cílem tohoto předběžného posouzení je vyloučit hned na počátku takové uchazeče, u kterých je zřejmé, že by jim Značka spolehlivosti nemohla být udělena. Nemusí pak podstupovat další časově náročné a nákladné hodnocení. Zároveň je hodnotitelé upozorní, na co je třeba se zaměřit, aby se mohli o Značku spolehlivosti ucházet v budoucnu.

2. Podrobné hodnocení

Veřejně prospěšná organizace vyplní dotazník, ke kterému připojí požadované materiály. S těmito podklady pracují hodnotitelé, kteří mají možnost si kdykoli vyžádat jejich doplnění či upřesnění. Hodnocení se týká celkem pěti oblastí, kterými jsou:

 poslání, cíle a hodnoty

 správa, řízení a vnitřní kontrola

 fundraising a vztahy s veřejností

 finanční řízení a hospodaření

 transparentnost vůči veřejnosti

Pro každou oblast hodnotitelé vypracují dílčí závěry a doporučení, z nichž nakonec rezultuje stanovisko k udělení či neudělení Značky spolehlivosti. Organizace je tak hodnocena skutečně komplexně, jako jeden celek.

3. Posouzení radou pro hodnocení spolehlivosti

Na základě podrobné zprávy a doporučení hodnotitele rozhodne o udělení či neudělení Značky spolehlivosti Rada složená z nezávislých odborníků. Objektivitu rozhodnutí rady zaručuje, že jejími členy jsou osobnosti z různých oborů, které mají vztah k neziskovému sektoru.

Složení Rady pro hodnocení spolehlivosti

Značka spolehlivosti je udělována na dobu tří let. V každém roce znovu prověřujeme, zda organizace stále splňuje podmínky držení značky. Po uplynutí tří let organizace prochází znovu kompletním hodnocením. Hodnocení provádějí zkušení hodnotitelé, kteří již řadu let působí v neziskovém sektoru. O samotném udělení nebo neudělení značky pak na základě jejich doporučení rozhoduje rada složená z nezávislých odborníků.

Metodiky a další dokumenty

Smlouva o hodnocení spolehlivosti
Pravidla Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Formuláře

Žádost o Hodnocení spolehlivosti
Formulář Hodnocení spolehlivosti
Tabulka členění nákladů

Formulář ověření Značky spolehlivosti (pro držitele)

Metodiky a návody

Metodika Hodnocení spolehlivosti pro žadatele
Metodika pro členění nákladů

Standardy pro jednotlivé oblasti

Standardy zpracování výročních zpráv držitelů značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace
Standardy etického fundraisingu pro Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

_

Poplatky (ceník)

Proces hodnocení je zpoplatněn podle platného ceníku.

V případě, že již teď má vaše organizace zájem získat Značku spolehlivosti, kontaktujte Moniku Jindrovou,  jindrova@avpo.cz 724 173 217.

Rada pro hodnocení spolehlivosti

Rada je nejvyšším orgánem, který rozhoduje o udělení či neudělení značky a případně i o jejím odebrání, pokud se organizace hrubě prohřeší proti stanoveným pravidlům nebo přestane splňovat standardy pro udělení značky. Rada je na AVPO ČR zcela nezávislá. Objektivitu jejího rozhodování dále zajišťuje, že jsou jejími členy osobnosti z různého prostředí. Zasedají v ní zástupci akademické sféry, státní správy, neziskového i podnikatelského sektoru či médií. Nezbytným kritériem pro členství v radě je dlouhodobý zájem o problematiku neziskových organizací a angažovanost v neziskové sféře.

Petr Boukal

Ing. Petr Boukal, PhD. je odborným asistentem Katedry strategie Vysoké školy ekonomické v Praze. Zaměřuje se na problematiku strategické a ekonomické analýzy organizací, v roce 1998 obhájil doktorskou práci na téma Kapitálová struktura podniku a možnosti její optimalizace. Více než 20 let se dále profesně zabývá ekonomikou a řízením nestátních neziskových organizací. Je garantem předmětu Neziskové organizace vyučovaného v rámci magisterského studia. Vede bakalářské i diplomové práce a účastní se výzkumné činnosti. Je autorem knihy Fundraising pro neziskové organizace, vysokoškolské učebnice Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe) a autorem odborných článků na toto téma v českých i zahraničních časopisech. V tomto kontextu spolupracuje s různými neziskovými organizacemi.

.

Daniela Brůhová

Daniela Brůhová je  publicistka, moderátorka a dramaturgyně, spolupracuje s Českým rozhlasem a Českou televizí. Dlouhodobě se věnuje problematice neziskových organizací a problematice občanské společnosti. Za své dokumentární pořady v Českém rozhlase, reportáže a rozhlasové pořady obdržela různé ceny, například Cenu Fóra dárců pro novináře, za dlouhodobý přínos k rozvoji filantropie v ČR. Za rozhlasový pořad Paprsky naděje byla několikrát oceněna Vládním výborem pro zdravotně postižené, jemuž předsedá předseda vlády ČR a ocenění dostala i od Výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové a dalších. Napsala praktického průvodce pro samoživitelky s názvem “Jak přežít první (k)rok”, dále mediálního průvodce pro neziskové organizace “Vítejte v éteru”, nebo knihu rozhovorů s herečkou a kandidátkou na prezidentku Táňou Fischerovou s názvem “Nežít jen pro sebe”. Také se věnuje školením mediální komunikace pro neziskové organizace.

Hana Frištenská

JUDr. Hana Frištenská je vzděláním právnička. Mezi lety 1977 a 1991 pracovala jako kurátorka a metodička práce s Romy v Praze. Po roce 1989 působila na nově vzniklém oddělení lidských práv Úřadu vlády ČSFR a od 1993 zastávala funkci ředitelky sekretariátu Rady pro národnosti vlády ČR. V letech 1996 až 2005 vykonávala pozici vedoucí sekretariátu Rady vlády ČR pro nestátní neziskové organizace (RVNNO). V letech 2005 až 2009 pracovala jako zástupkyně ředitelky Nadace rozvoje občanské společnosti. Od roku 2010 opět pracovala jako vedoucí sekretariátu RVNNO až do svého odchodu do důchodu v roce 2019. Je členkou statutárních orgánů několika neziskových organizací.


Martin Groman

Martin Groman přednáší na FSV UK i MUP Praha. Pracoval v Českém rozhlase, ale i v komerčních firmách a marketingových agenturách. Vedl desítky rozhovorů, připravil mnoho rozhlasových dokumentů, psal scénáře a náměty pro film, napsal knihu o Stanislavu Budínovi, pomohl napsat paměti Slávky Peroutkové a byl editorem několika dalších knížek. Mimo jiné předseda Společnosti Ferdinanda Peroutky, která každý rok udílí prestižní novinářskou Peroutkovu cenu.

Oldřich Haičman

Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA pracuje jako manažer v neziskovém sektoru již 28 let. Z původní profese projektanta ropných rafinérii přijal výzvu vybudovat Charitu brněnské diecéze poskytující sociální služby a zdravotní péči. Na počátku charitního díla vedl 4 zaměstnance, dnes reprezentuje organizaci, která zaměstnává 1 650 pracovníků, spolupracuje s 15 000 dobrovolníky a ročně pomáhá více než 50 000 potřebných prostřednictvím 150 služeb s ročním rozpočtem přes 850 mil. Kč. Osm let vedl také celostátní střešní organizaci Charita ČR. Své znalosti získal díky magisterskému studiu sociální politiky a sociální práce na Univerzitě Hradec Králové (specializace komunikace v psychologii řízení, lidský faktor v procesu řízení), dále dlouhodobému kurzu Manažeři pro třetí tisíciletí (Agnes o.s.) a workshopům koučingu, leadearshipu, týmové spolupráce, facilitace, mediace (ICN nynější Neziskovky.cz, Motiv P, Oddělení vzdělávání DCHB). Nedávno si doplnil vzdělání MBA v oblasti strategického managementu, díky absolvování půlročního lektorského kurzu se také může dělit s ostatními o znalosti a zkušenosti s managementem v sociálních službách a v sociální praxi.

Vladimír Hyánek

Doc. Ing. Vladimír Hyánek, PhD. je ekonomem se zaměřením na organizace občanské společnosti, neziskového sektoru a sociální ekonomiky. Předseda spolku Společnost pro studium neziskového sektoru, ředitel institutu Centrum pro výzkum neziskového sektoru, univerzitní učitel a výzkumník. Řešitel několika vědeckých i aplikačních projektů, autor publikací s tématikou neziskového sektoru. Se svým týmem se v současnosti zaměřuje především na zmapování českého neziskového sektoru a přinášení spolehlivých dat a informací různým cílovým skupinám. Na Masarykově univerzitě vyučuje veřejnou ekonomii, teorii veřejné volby a ekonomiku neziskového sektoru. Je garantem specializovaných kurzů zaměřených na občanskou společnost, určených domácím i zahraničním studentům a přednáší v programu celoživotního vzdělávání seniorů.

Karolína Kříženecká

Karolína Kříženecká pracuje od března 2020 jako vedoucí komunikace v ING Bank. Předtím působila v manažerských pozicích v mezinárodních společnostech HOCHTIEF CZ a Siemens. V korporacích se mimo jiné podílí na vytváření a implementaci koncepce udržitelného rozvoje pro centrálu i regiony. Systematický a dlouhodobý přístup k tématu odpovědného podnikání, který pomáhala prosadit, byl oceněn nezávislými odborníky a vynesl společnosti Siemens ocenění TOP odpovědná firma roku 2013. Téma společenské odpovědnosti je pro ni stěžejní i v interní komunikaci, pomáhá zaměstnancům pochopit smysl chování firmy a zároveň tak zvyšuje jejich osobní angažovanost v daném tématu. Karolína Kříženecká se také věnuje mentoringu neziskových organizací a přednáší o společenské odpovědnosti na VŠE v Praze. Pravidelně finančně přispívá na fundraisingové projekty neziskových organizací jako jsou dražby, divadelní představení, bazary, charitativní workshopy apod. Jejím zatím posledním projektem je zvyšování tělesné zdatnosti a trénink pozemního hokeje mentálně postižených klientů Domova Ráček v Rakovníku.

Gabriela Lachoutová

Gabriela Lachoutová působí v představenstvu J&T Finance Group od roku 2009. Jako předsedkyně představenstva J&T Family Office se věnuje především VIP klientům a multigenerační správě majetku. Mimo to je také spoluzakladatelkou a předsedkyní správní rady Nadace J&T a Nadácie J&T, které se zaměřují zejména na pomoc dětem formou podpory náhradní rodinné péče, pomoc rodinám v nouzi a lidem s hendikepem.

Počátek její kariéry ve skupině J&T se datuje od roku 1999. První zkušenosti získala jako asistentka ředitele J&T Asset management a privátní bankéřka. Později se vypracovala na ředitelku odboru Privátní bankovnictví. V roce 2006 zasedla do řídícího výboru Privátního bankovnictví a roku 2013 založila v J&T Bance divizi Family Office, která se v dubnu 2014 stala samostatnou společností zaměřenou především na správu rodinného majetku a jeho předávání.

Miroslava Nebuželská

Ing. Miroslava Nebuželská je auditorem, členem Komory auditorů ČR, účetním expertem, držitelem certifikace a členem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), držitelem certifikace CISA (Certified Information Systems Auditor), členem ISACA. V neziskovém sektoru působí od roku 2004 jako auditor a poradce, od roku 2010 se věnuje též související lektorské a publikační činnosti. Aktivně spolupracuje s mnoha druhy nestátních neziskových organizací a podílí se na tvorbě metodik pro oblast účetnictví a daní. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, specializace Informační technologie a Účetnictví a finanční řízení podniku, doplněnou semestrálním studiem na University of Stirling ve Velké Británii. Od roku 1998 do roku 2004 pracovala ve společnosti Procter & Gamble a od roku 2004 se věnuje auditorské a poradenské činnosti v oboru účetnictví a daní ve firmě 22HLAV s.r.o

Václav Sochor

Mgr. Václav Sochor vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. Od roku 1994 pracoval v redakci zahraničního zpravodajství nově vzniklé televize Nova, dalších 11 let strávil v BBC v Londýně (1996-2000) a v Praze (2001-2006) jako redaktor a moderátor. Po návratu do Prahy byl také šéfredaktor časopisů Barlife a TravelFocus, podílel se na tvorbě obsahu řady B2B a klientských titulů a sestavil a vedl redakci zahraničního zpravodajství televize Z1. V letech 2007-2009 byl šéfredaktorem odborného týdeníku Strategie a uváděl magazín Z1 Marketing. V České televizi moderoval pořad Média a svět. Od roku 2010 pracoval v Českém rozhlase, kde v letech 2011-2013 vedl zpravodajskou stanici Rádio Česko. Poté působil jako publisher B2B titulů vydavatelství Economia a šéfredaktor týdeníku Marketing & Media. Necelé tři roky strávil v agentuře Bison & Rose na pozici konzultanta, kde odpovídal za práci pro klíčové klienty jako Nestlé, KKCG, Uber, Billa, Microsoft, Coca-Cola nebo Xerox. Od roku 2016 je šéfem komunikace skupiny Tipsport. O rok později se stal i předsedou správní rady její nadace. Václav je absolventem IVLP programu amerického ministerstva zahraničí a členem jeho výboru, spolupracoval jako lektor s Aspen Institutem, VŠFS, Metropolitní univerzitou, přednáší na VOŠP. Jeho mediatréninky absolvovaly stovky osobností veřejného života a business leaderů v ČR a řadě zemí Evropy.

Marek Svatoš

Mgr. Marek Svatoš je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončil v roce 2005. V letech 2007 až 2014 působil na legislativním odboru Ministerstva spravedlnosti České republiky, kde se podílel na přípravě právních předpisů rekodifikace soukromého práva, zejména nového občanského zákoníku a navazující legislativy. Během roku 2012 až 2014 spolupracoval se zástupci významných asociací veřejně prospěšných organizací na přípravě návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Od roku 2014 působí na odboru vládní legislativy Úřadu vlády České republiky, kde se věnuje zejména návrhům právních předpisů v oblasti soukromého a finančního práva.


 

 

Napsat komentář

Podporovatelé

 

Partneři:


blesk-logo-znacka       logo-1

 

 

Značka spolehlivosti je partnerem:

giving-tuesday-spolehliva-web