Často kladené otázky

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZNAČCE SPOLEHLIVOSTI

Co to vlastně je značka spolehlivosti?
Jednoduše řečeno jde o potvrzení, že se někdo povolaný podíval pod slupku neziskovky a nenašel tam nic shnilého. Za značkou se skrývají propracované metodiky a pečlivá práce hodnotitelů. Pokud tedy narazíte na neziskovku se značkou, máte jistotu, že se jedná o organizaci, která řádně naplňuje své poslání a hospodárně využívá získané prostředky.

Jak Značka spolehlivosti vypadá
Hledejte žlutý obdélník s fajfkou a textem PROVĚŘENÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ORGANIZACE, přesně takový, jaký vidíte v záhlaví těchto stránek.

Jak poznám, že neziskovka má značku spolehlivosti?
Kromě toho, že může používat logo značky spolehlivosti, takovou neziskovku najdete v seznamu držitelů značky.

Kolik neziskovek má značku spolehlivosti?
V současné době je držitelů značky 42, další neziskovky jsou v procesu hodnocení.

Existují podobné značky také v jiných zemích?
Ano, podobné značky jsou běžné v zemích, kde je rozvinutý neziskový sektor a existuje tradice filantropie. Asociace veřejně prospěšných organizací ČR je členem CMW, což je mezinárodní asociace sdružující správce obdobných značek z 20 zemí světa. Proto také značka spolehlivosti odpovídá mezinárodním standardům. Kromě toho je značka spolehlivosti součástí Programu Česká kvalita.

Co znamená, že AVPO ČR značku spolehlivosti spravuje?
AVPO ČR pracuje na metodikách, zajišťuje hodnotitele, stará se o administrativu spojenou se značkou a o její propagaci. AVPO ČR však nerozhoduje o udělení či neudělení značky, to je v kompetenci nezávislé Rady pro hodnocení spolehlivosti, která se skládá z 10 odborníků různého zaměření.

Jsou někde zveřejněny podrobnější informace o nárocích, které musí zájemci o značku spolehlivosti splňovat?
Ano, zakládáme si na tom, že značka spolehlivosti je transparentní. Veškeré informace, včetně metodik a doporučení najdete na stránce Proces získání značky.

KDO MŮŽE ZNAČKU SPOLEHLIVOSTI ZÍSKAT?

Komu je značka spolehlivosti určena?
Značka spolehlivosti je určena pro neziskové organizace (nadace, nadační fondy, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace). Slouží jako záruka pro jejich dárce, že se nemusí obávat neziskovku podpořit.

Může značku spolehlivosti získat jakákoli neziskovka?
Aby se neziskovka mohla o značku ucházet, musí nejprve splňovat vstupní kritéria. Dále musí obstát v náročném hodnocení, které provádí odborný hodnotitel. Na základě jeho zprávy o udělení či neudělení značky rozhoduje nezávislá Rada pro hodnocení spolehlivosti.

Proč není značka spolehlivosti pro všechny?
Značka spolehlivosti je garancí poctivosti, stability a určité úrovně profesionality neziskové organizace, cílem je, aby na ni dosáhli jen ty nejlepší.

Musíme být členem AVPO ČR, pokud se chceme o značku spolehlivosti ucházet?
Ne, možnost získat značku spolehlivosti není nijak vázána na členství v AVPO ČR.

PROČ O ZNAČKU SPOLEHLIVOSTI USILOVAT? JAKÉ JSOU JEJÍ PŘÍNOSY?


Proč Značku spolehlivosti mít?
Důvodů je celá řada. Neziskovka, která má značku spolehlivosti, je především důvěryhodnějším partnerem pro dárce. Značku ale ocení i zájemci o zaměstnání, dobrovolníci, obchodní partneři nebo média. Dalším důležitým přínosem je, že neziskovka získá podrobnou analytickou zprávu zpracovanou externím odborníkem, tuto analýzu lze výborně vyžít při plánování dalšího rozvoje organizace.

Pomůže značka spolehlivosti neziskovce při žádostech o dotace?
Značka spolehlivosti vznikla kvůli podpoře soukromého dárcovství, proto je nezávislá na státu a úřadech. Poskytovatelé dotací většinou zohledňují různá, oborově zaměřená kritéria, kterým metodiky Hodnocení spolehlivosti nemůžeme vždy jednotlivě přizpůsobovat. Značka spolehlivosti tedy není určena neziskovkám, které se chtějí zaměřovat výhradně na dotace.

Získáme spolu se značkou nějaké výhody?
Dosavadní statistiky ukazují, že držitelé značky spolehlivosti získávají průměrně o 20 % více prostředků od soukromých dárců. Také se již objevují dárci, kteří zohledňují značku ve svých grantových řízeních. Velkým benefitem je též mediální prostor, který se pro držitele značky daří získávat. V neposlední řadě pak držitelé značky mohou využívat nabídek vzdělávacích a dalších akcí AVPO ČR a mají svého hodnotitele, na kterého se mohou obracet, když potřebují odborné konzultace.

VŠE O HODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI

Jak probíhá Hodnocení spolehlivosti a podle jakých kritérií?
Nejprve posoudíme, zda neziskovka splňuje vstupní kritéria, poté ji necháme připravit potřebné podklady, se kterými pracuje odborný hodnotitel, ten v rámci hodnocení neziskovku i navštíví. Hodnotitel zpracuje podrobnou analytickou zprávu, na základě které o udělení či neudělení značky rozhoduje nezávislá Rada pro hodnocení spolehlivosti.

Hodnotí značka spolehlivosti i kvalitu služeb, které neziskovka poskytuje?
Vzhledem k šíři činností, jimiž se neziskovky zabývají, nelze kvalitu služeb hodnotit přímo, znamenalo by to totiž mít na každý specializovaný obor zvláštního hodnotitele. Hodnotíme však, zda a nakolik jsou v neziskovce splněny předpoklady pro poskytování kvalitních služeb. Zaměřujeme se například na existenci nástrojů pro řízení kvality, sběr zpětné vazby od klientů apod.

Kdo provádí hodnocení neziskových organizací?
Odborní hodnotitelé se zkušenostmi z neziskového sektoru.

Existuje možnost odvolání v případě, že neziskovka nesouhlasí s rozhodnutím rady?
Ano, pokud neziskovka nebo hodnotitel nesouhlasí s rozhodnutím Rady pro hodnocení spolehlivosti, může se odvolat. Odvolání pak řeší zvláštní nezávislá komise.

Kolik času Hodnocení spolehlivosti zabere?
Záleží vždy na úrovni spolupráce hodnocené organizace. Spolu s přípravou podkladů je třeba počítat přibližně se 6 týdny. Maximální doba hodnocení je 6 měsíců.

Kdo rozhoduje o nárocích hodnocení?
Metodiky hodnocení připravuje tým hodnotitelů, následně je schvaluje rada pro hodnocení spolehlivosti.

Kdo vybírá členy Rady pro hodnocení spolehlivosti?
První členy rady pro hodnocení spolehlivosti jmenoval prezident AVPO ČR, dále je rada doplňována volbou ostatních členů.

PLATNOST ZNAČKY SPOLEHLIVOSTI

Jak dlouho Značka spolehlivosti platí?
Značku spolehlivosti udělujeme na dobu 3 let. Pokud má neziskovka zájem o značku i nadále, musí po 3 letech znovu projít kompletním hodnocením.

Kontroluje někdo neziskovku během doby platnosti značky spolehlivosti?
Ano, vždy po roce hodnotitel ověřuje, jak neziskovka dodržuje standardy značky, jak pracuje s doporučeními, která dostala ve zprávě z hodnocení a další skutečnosti. Kromě toho je hodnotitel s neziskovkou v kontaktu vždy, když je potřeba. Prověřuje například stížnosti, poskytuje konzultace apod.

Může být značka spolehlivosti odebrána?
Ano, v případě hrubého porušení standardů značky může Rada pro hodnocení spolehlivosti rozhodnout, že značka spolehlivosti bude neziskovce odňata. Organizace, které takovým způsobem o značku přijdou, zveřejníme na webových stránkách značky spolehlivosti.

Co když neziskovka už značku spolehlivosti nechce dále používat?
Pokud neziskovka přestane mít o značku spolehlivosti zájem, můžeme spolupráci kdykoli ukončit. Bývalé držitele, kteří se rozhodli, že už značku spolehlivosti dále nechtějí nebo nepotřebují, nikde nezveřejňujeme.

Nehrozí, že někdo bude značku spolehlivosti používat neoprávněně?
To samozřejmě nelze nikdy vyloučit, ovšem v takovém případě budeme okamžitě jednat. Značka spolehlivosti je ochrannou známkou registrovanou u Úřadu průmyslového vlastnictví, její zneužití tedy může mít závažné trestně právní následky.

POPLATKY

Získání značky spolehlivosti je spojeno s poplatky, znamená to tedy, že si možnost užívat značku lze koupit?
Ne, právo užívat značku si nelze předplatit ani koupit. Neziskovka musí uspět v hodnocení.

Jak vysoké jsou poplatky za Hodnocení spolehlivosti?
Vstupní hodnocení stojí 20 000 – 35 000 Kč (dle výše výnosů organizace), ověření po roce pak vždy 8 000 – 12 000 Kč. Celkem tak neziskovka za 3 roky používání značky zaplatí 44 000 – 71 000 Kč.

Je možné někde požádat o finanční podporu na hodnocení a získání značky spolehlivosti?
Ano, průběžně se nám daří zajišťovat partnery, kteří značku podporují.

Může se stát, že nezisková organizace, která uhradí hodnocení, nakonec značku nezíská?
Ano, k tomu samozřejmě dojít může. Pomocí vhodně nastavených vstupných kritérií a konzultací na začátku procesu, které jsou bezplatné, se však snažíme takovou možnost minimalizovat. Naším zájmem je, aby hodnocení podstupovaly pouze organizace, které mají na to značku spolehlivosti získat.

V případě, že nezisková organizace nezíská značku spolehlivosti, vrátí se jí poplatek za hodnocení?
Ne, v takovém případě poplatek nevracíme, neboť z něj je třeba uhradit odvedenou práci hodnotitelů a další náklady, které už v procesu hodnocení nastaly.

Na co jsou používány prostředky z poplatků?
Z těchto prostředků hradí AVPO ČR práci hodnotitelů a nutnou administrativu, která je s řízením o značce spolehlivosti spojená.

ZNAČKA SPOLEHLIVOSTI A DÁRCI

Na jaký typ dárců značka spolehlivosti cílí především?
Značka spolehlivosti je určena především malým a středním firemním dárcům. Malé a střední podniky projevují sílící zájem o podporu veřejně prospěšných aktivit, avšak zpravidla nemají vlastní zázemí pro složitou orientaci v neziskovém sektoru. Další důležitou skupinou jsou pro nás samozřejmě též individuální dárci.

Jaké záruky značka spolehlivosti dárcům poskytne?
Značka spolehlivosti je garancí, že neziskovka skutečně naplňuje veřejně prospěšné poslání, není jen zástěrkou pro komerční aktivity a nezneužívá získané prostředky. Dále se zaměřujeme na to, aby neziskovka fungovala efektivně, byla dobře spravovaná a řízená, v její struktuře nedocházelo ke střetům zájmů, a samozřejmě, aby dodržovala vysoké etické standardy při kontaktu s dárci.

Jak značku spolehlivosti podpořit?
Způsobů je celá řada, například finančním příspěvkem AVPO ČR, příspěvkem neziskovce, která značku má, nebo prostě tím, že o značce spolehlivosti budete mluvit.

Pro všechny zájemce o značku spolehlivosti, ať už z řad neziskovek, jejich podporovatelů nebo široké veřejnosti, jsme připravili přehled odpovědí na nejčastěji kladené otázky. Pokud byste zde odpověď na vaši otázku nenašli, neváhejte nás kontaktovat na mrazek@avpo.cz.

Kontakt

Kontaktní osoba

Aleš Mrázek
mrazek@avpo.cz
+420 739 655 241

Sledujte nás

Správce značky

Značku spolehlivosti spravuje:
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Sídlo organizace
Švédská 22, 150 00 Praha 5

IČ: 72074086 DIČ: CZ72074086
číslo účtu: 238350465/0300