Průběh hodnocení

Hodnocení spolehlivosti je proces založený na unikátní metodice, kterou vytvořila AVPO ČR. Hodnocení provádějí zkušení hodnotitelé, kteří již řadu let působí v neziskovém sektoru. O samotném udělení nebo neudělení značky pak na základě jejich doporučení rozhoduje Rada složená z nezávislých odborníků. Celkem lze hodnocení o udělení Značky rozdělit do tří fází.

1. Vstupní analýza

Hodnotitelé nejprve posoudí, zda organizace splňuje základní kritéria pro udělení Značky spolehlivosti. Cílem tohoto předběžného posouzení je vyloučit na počátku takové uchazeče, u kterých je zřejmé, že by jim Značka nemohla být udělena. Zároveň je hodnotitelé upozorní, na co je třeba se zaměřit, aby se mohli o Značku ucházet v budoucnu.

2. Podrobné hodnocení

Veřejně prospěšná organizace vyplní dotazník, ke kterému připojí požadované materiály. S těmito podklady pracují hodnotitelé, kteří mají možnost si kdykoli vyžádat jejich doplnění či upřesnění. Hodnotitelé vypracují dílčí závěry a doporučení, z nichž nakonec rezultuje stanovisko k udělení či neudělení Značky spolehlivosti. Organizace je tak hodnocena skutečně komplexně.

3. Posouzení Radou

Na základě podrobné zprávy a doporučení hodnotitele rozhodne o udělení či neudělení Značky spolehlivosti Rada složená z nezávislých odborníků. Objektivitu rozhodnutí rady zaručuje, že jejími členy jsou osobnosti z různých oborů, které mají vztah k neziskovému sektoru.
Složení Rady pro hodnocení spolehlivosti

Rada pro hodnocení

Rada je nejvyšším orgánem, který rozhoduje o udělení či neudělení značky a případně i o jejím odebrání. Rada je na AVPO ČR zcela nezávislá. Objektivitu jejího rozhodování dále zajišťuje, že jsou jejími členy osobnosti z různého prostředí. Zasedají v ní zástupci akademické sféry, státní správy, neziskového i podnikatelského sektoru či médií. Nezbytným kritériem pro členství v radě je dlouhodobý zájem o problematiku neziskových organizací a angažovanost v neziskové sféře.

Daniela Brůhová

Daniela Brůhová je  publicistka, moderátorka a dramaturgyně, spolupracuje s Českým rozhlasem a Českou televizí.

Čtěte víc

Dlouhodobě se věnuje problematice neziskových organizací a problematice občanské společnosti. Za své dokumentární pořady v Českém rozhlase, reportáže a rozhlasové pořady obdržela různé ceny, například Cenu Fóra dárců pro novináře, za dlouhodobý přínos k rozvoji filantropie v ČR. Za rozhlasový pořad Paprsky naděje byla několikrát oceněna Vládním výborem pro zdravotně postižené, jemuž předsedá předseda vlády ČR a ocenění dostala i od Výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové a dalších. Napsala praktického průvodce pro samoživitelky s názvem “Jak přežít první (k)rok”, dále mediálního průvodce pro neziskové organizace “Vítejte v éteru”, nebo knihu rozhovorů s herečkou a kandidátkou na prezidentku Táňou Fischerovou s názvem “Nežít jen pro sebe”. Také se věnuje školením mediální komunikace pro neziskové organizace.

Jakub Dostál

Jakub Dostál

Ing. Jakub Dostál, Ph.D. je ekonomem se specializací na ekonomii, management a financování dobrovolnictví a neziskových organizací ve veřejných službách.

Čtěte víc

Působí jako odborný asistent na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě, dále má zkušenosti z několika dalších vysokých škol v Anglii a Estonsku.

Několik let pracoval na různých manažerských pozicích v organizaci ADRA, mimo jiné spoluzakládal Dobrovolnické centrum ADRA Brno, několik let též vedl dobrovolnické akce v dalších neziskových organizacích.

Ve své výzkumné práci se zaměřuje na ekonomii a management neziskových organizacích a dobrovolnictví, zejména na hodnotu dobrovolnictví. V rámci své doktorské práce zkoumal ekonomickou hodnotu dobrovolnictví při mimořádných událostech, dále vedl též projekt Česko s dobrovolnictvím počítá, díky kterému vznikla aplikace Dobrometr k evidenci dobrovolnických hodin a vyčíslování hodnoty dobrovolnictví.

Hana Frištenská

JUDr. Hana Frištenská je vzděláním právnička. Mezi lety 1977 a 1991 pracovala jako kurátorka a metodička práce s Romy v Praze.

Čtěte víc

Po roce 1989 působila na nově vzniklém oddělení lidských práv Úřadu vlády ČSFR a od 1993 zastávala funkci ředitelky sekretariátu Rady pro národnosti vlády ČR. V letech 1996 až 2005 vykonávala pozici vedoucí sekretariátu Rady vlády ČR pro nestátní neziskové organizace (RVNNO). V letech 2005 až 2009 pracovala jako zástupkyně ředitelky Nadace rozvoje občanské společnosti. Od roku 2010 opět pracovala jako vedoucí sekretariátu RVNNO až do svého odchodu do důchodu v roce 2019. Je členkou statutárních orgánů několika neziskových organizací.

Vladimír Hyánek

Doc. Ing. Vladimír Hyánek, PhD. je ekonomem se zaměřením na neziskové organizace.

Čtěte víc

Předseda spolku Společnost pro studium neziskového sektoru, ředitel institutu Centrum pro výzkum neziskového sektoru, univerzitní učitel a výzkumník. Řešitel několika vědeckých i aplikačních projektů, autor publikací s tématikou neziskového sektoru. Se svým týmem se v současnosti zaměřuje především na zmapování českého neziskového sektoru a přinášení spolehlivých dat a informací různým cílovým skupinám. Na Masarykově univerzitě vyučuje veřejnou ekonomii, teorii veřejné volby a ekonomiku neziskového sektoru. Je garantem specializovaných kurzů zaměřených na občanskou společnost, určených domácím i zahraničním studentům a přednáší v programu celoživotního vzdělávání seniorů.

Karolína Kříženecká

Karolína Kříženecká pracuje od března 2020 jako vedoucí komunikace v ING Bank.

Čtěte víc

Předtím působila v manažerských pozicích v mezinárodních společnostech HOCHTIEF CZ a Siemens. V korporacích se mimo jiné podílí na vytváření a implementaci koncepce udržitelného rozvoje pro centrálu i regiony. Systematický a dlouhodobý přístup k tématu odpovědného podnikání, který pomáhala prosadit, byl oceněn nezávislými odborníky a vynesl společnosti Siemens ocenění TOP odpovědná firma roku 2013. Téma společenské odpovědnosti je pro ni stěžejní i v interní komunikaci, pomáhá zaměstnancům pochopit smysl chování firmy a zároveň tak zvyšuje jejich osobní angažovanost v daném tématu. Karolína Kříženecká se také věnuje mentoringu neziskových organizací a přednáší o společenské odpovědnosti na VŠE v Praze. Pravidelně finančně přispívá na fundraisingové projekty neziskových organizací jako jsou dražby, divadelní představení, bazary, charitativní workshopy apod. Jejím zatím posledním projektem je zvyšování tělesné zdatnosti a trénink pozemního hokeje mentálně postižených klientů Domova Ráček v Rakovníku.

Gabriela Lachoutová

Gabriela Lachoutová působí v představenstvu J&T Finance Group od roku 2009.

Čtěte víc

Jako předsedkyně představenstva J&T Family Office se věnuje především VIP klientům a multigenerační správě majetku. Mimo to je také spoluzakladatelkou a předsedkyní správní rady Nadace J&T a Nadácie J&T, které se zaměřují zejména na pomoc dětem formou podpory náhradní rodinné péče, pomoc rodinám v nouzi a lidem s hendikepem.

Počátek její kariéry ve skupině J&T se datuje od roku 1999. První zkušenosti získala jako asistentka ředitele J&T Asset management a privátní bankéřka. Později se vypracovala na ředitelku odboru Privátní bankovnictví. V roce 2006 zasedla do řídícího výboru Privátního bankovnictví a roku 2013 založila v J&T Bance divizi Family Office, která se v dubnu 2014 stala samostatnou společností zaměřenou především na správu rodinného majetku a jeho předávání.

Jiří Lodr

Jiří Lodr

Ing. Jiří Lodr je, od jejího vzniku v roce 1993, ředitelem Diecézní charity Plzeň, od roku 2017 vede též Farní charitu Stříbro. 

Čtěte víc

V letech 1995-1997 stál u založení Hospice sv. Lazara v Plzni, v současné době je předsedou jeho správní rady. 

Během uplynulých 30 let se však angažoval ve prospěch charitního hnutí i celého neziskového sektoru i mnoha dalšími způsoby: 

  • Je členem Rady Charity ČR a jejím garantem pro oblast sociálních služeb. 
  • V roce 2010 pomáhal založit platformu poskytovatelů sociální služeb s názvem P-10, která sdružuje největší neziskové poskytovatele těchto služeb v ČR (Charita ČR, Diakonie ČCE, Armáda spásy aj.). Skupina P-10 slouží především ke koordinaci stanovisek a komunikace směrem k veřejné správě.  
  • Od roku 2003 do roku 2016 byl viceprezidentem České rady humanitárních organizací. Po jejím zániku se stal prezidentem České rady sociálních služeb, která na její činnost navázala. 
  • V roce 2020 se stal předsedou Potravinové banky Plzeň a členem předsednictva České federace potravinových bank. 
  • Se zástupci AVPO ČR se setkává v rámci svého působení v Unii zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR), kde je členem Sekce sociálních služeb. 

Miroslava Nebuželská

Ing. Miroslava Nebuželská je auditorem, členem Komory auditorů ČR a účetním expertem.

Čtěte víc

Je držitelem certifikace a členem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), držitelem certifikace CISA (Certified Information Systems Auditor), členem ISACA. V neziskovém sektoru působí od roku 2004 jako auditor a poradce, od roku 2010 se věnuje též související lektorské a publikační činnosti. Aktivně spolupracuje s mnoha druhy nestátních neziskových organizací a podílí se na tvorbě metodik pro oblast účetnictví a daní. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, specializace Informační technologie a Účetnictví a finanční řízení podniku, doplněnou semestrálním studiem na University of Stirling ve Velké Británii. Od roku 1998 do roku 2004 pracovala ve společnosti Procter & Gamble a od roku 2004 se věnuje auditorské a poradenské činnosti v oboru účetnictví a daní ve firmě 22HLAV s.r.o

Václav Sochor

Mgr. Václav Sochor vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity.

Čtěte víc

Od roku 1994 pracoval v redakci zahraničního zpravodajství nově vzniklé televize Nova, dalších 11 let strávil v BBC v Londýně (1996-2000) a v Praze (2001-2006) jako redaktor a moderátor. Po návratu do Prahy byl také šéfredaktor časopisů Barlife a TravelFocus, podílel se na tvorbě obsahu řady B2B a klientských titulů a sestavil a vedl redakci zahraničního zpravodajství televize Z1. V letech 2007-2009 byl šéfredaktorem odborného týdeníku Strategie a uváděl magazín Z1 Marketing. V České televizi moderoval pořad Média a svět. Od roku 2010 pracoval v Českém rozhlase, kde v letech 2011-2013 vedl zpravodajskou stanici Rádio Česko. Poté působil jako publisher B2B titulů vydavatelství Economia a šéfredaktor týdeníku Marketing & Media. Necelé tři roky strávil v agentuře Bison & Rose na pozici konzultanta, kde odpovídal za práci pro klíčové klienty jako Nestlé, KKCG, Uber, Billa, Microsoft, Coca-Cola nebo Xerox. Od roku 2016 je šéfem komunikace skupiny Tipsport. O rok později se stal i předsedou správní rady její nadace. Václav je absolventem IVLP programu amerického ministerstva zahraničí a členem jeho výboru, spolupracoval jako lektor s Aspen Institutem, VŠFS, Metropolitní univerzitou, přednáší na VOŠP. Jeho mediatréninky absolvovaly stovky osobností veřejného života a business leaderů v ČR a řadě zemí Evropy.

Marek Svatoš

Mgr. Marek Svatoš je absolventem Právnické fakulty UK v Praze, kterou ukončil v roce 2005.

Čtěte víc

V letech 2007 až 2014 působil na legislativním odboru Ministerstva spravedlnosti České republiky, kde se podílel na přípravě právních předpisů rekodifikace soukromého práva, zejména nového občanského zákoníku a navazující legislativy. Během roku 2012 až 2014 spolupracoval se zástupci významných asociací veřejně prospěšných organizací na přípravě návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Od roku 2014 působí na odboru vládní legislativy Úřadu vlády České republiky, kde se věnuje zejména návrhům právních předpisů v oblasti soukromého a finančního práva.

Kontakt

Kontaktní osoba

Aleš Mrázek
mrazek@avpo.cz
+420 739 655 241

Sledujte nás

Správce značky

Značku spolehlivosti spravuje:
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Sídlo organizace
Švédská 22, 150 00 Praha 5

IČ: 72074086 DIČ: CZ72074086
číslo účtu: 238350465/0300