Postup získání Značky

Získání Značky spolehlivosti není pouhou formalitou, jedná se o proces rozdělený do čtyř kroků. Značka je udělována na dobu tří let. V každém roce prověřujeme, zda organizace stále splňuje podmínky držení Značky. Po uplynutí tří let organizace prochází znovu kompletním hodnocením.

1. Podání žádosti o hodnocení spolehlivosti

Prvním nezbytným krokem na cestě ke Značce spolehlivosti je podání žádosti o hodnocení. Požadované údaje o vaší organizaci vyplňte do formuláře Žádost o hodnocení spolehlivosti. Prohlášení o splnění vstupních podmínek musí svým podpisem potvrdit statutární zástupce.

Vyplněnou a podepsanou Žádost o hodnocení spolehlivosti naskenujte a zašlete na znackaspolehlivosti@avpo.cz  (akceptujeme též elektronický podpis).

Žádost o Hodnocení spolehlivosti (doc)

2. Podpis smlouvy o hodnocení

Podepsanou Žádost o hodnocení spolehlivosti zkontrolujeme a ověříme, zda vaše organizace skutečně splňuje všechny podmínky pro hodnocení. V případě, že shledáme nějaké nedostatky, můžeme vás vyzvat k doplnění. Dalším krokem bude podepsání Smlouvy o hodnocení spolehlivosti, jejíž součástí jsou také podrobná Pravidla hodnocení i následného používání značky spolehlivosti.

Smlouva o hodnocení spolehlivosti (doc)
Pravidla Hodnocení spolehlivosti (pdf)

3. Vyplnění podrobného formuláře hodnocení

Po uzavření smlouvy se už budete moci pustit do ostrého vyplňování Formuláře hodnocení. Přiznáváme, že to není úplně jednoduchá práce, neboť od každé prověřované organizace vyžadujeme velké množství informací a dokumentů, které je třeba dodat spolu s vyplněným formulářem.

Hodnocení se týká celkem 5 oblastí:
Poslání, cíle a hodnoty
Správa, řízení a vnitřní kontrola
Fundraising a vztahy s veřejností
Finanční řízení a hospodaření
Transparentnost vůči veřejnosti

Formulář hodnocení spolehlivosti (doc)

4. Uhrazení poplatku

Po úspěšném vyplnění Formuláře hodnocení a předepsaných příloh, vás vyzveme k uhrazení poplatku za hodnocení podle platného ceníku.

Po obdržení fakturované částky na účet AVPO ČR převezme vaši organizaci pověřený hodnotitel, který provede podrobné hodnocení organizace. Jeho součástí je nejen kontrola skutečností uvedených ve Formuláři hodnocení, ale též osobní návštěva v organizaci. Výsledkem práce hodnotitele je detailní zpráva, na jejímž základě rozhodne o udělení či neudělení značky spolehlivosti Rada složená z nezávislých odborníků.

Ceník hodnocení spolehlivosti (pdf)

Kontakt

Kontaktní osoba

Aleš Mrázek
mrazek@avpo.cz
+420 739 655 241

Sledujte nás

Správce značky

Značku spolehlivosti spravuje:
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Sídlo organizace
Švédská 22, 150 00 Praha 5

IČ: 72074086 DIČ: CZ72074086
číslo účtu: 238350465/0300